Stołówka szkolna

 Cena obiadów za miesiąc wrzesień wynosi 105,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 7 września 2022 r. do godz. 1500

tylko i wyłącznie na konto:

Bank PKO BP SA 44 1020 3206 0000 8502 0108 7675

W tytule płatności należy wpisać: obiady za: imię i nazwisko, klasę ucznia

Obiady wykupujemy na całe tygodnie, nie na wybrane dni.

Warunkiem odliczenia kwoty za obiady są:

- zgłoszenie nieobecności w szkole przed godz. 8.00 danego dnia

- zwrot numerków obiadowych do wychowawcy

W przeciwnym razie nie będzie odliczenia kosztu obiadu (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej szkoły).

Obiady wydawane będą od 12 września (poniedziałek).

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023"

Informujemy, że od 1 września 2022 r. rozpoczyna się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku  szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lubelskie.pl

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023"

Uczeń z II LO reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej

Uczeń z II LO reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej_2

W dniach 25-29 lipca 2022 roku na wyspie Man odbywała się Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna, w której brał udział uczeń II LO w Lubartowie, Jakub Ścierzyński, laureat XX Ogólnopolskiej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna jest organizowana corocznie od 2003 roku. Każda edycja konkursu ma miejsce w innym zakątku świata - organizatorami do tej pory były takie państwa jak USA, Korea Południowa, Chiny, Wielka Brytania, Bułgaria, Polska i wiele innych. Z roku na rok olimpiada cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku w zawodach organizowanych na wyspie Man udział wzięły 184 osoby z 36 krajów.

Czytaj więcej: Uczeń z II LO reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej

Podziękowania dla uczniów II LO

Chcemy się z wami podzielić wiadomością, która przyszła do nas już po zakończeniu roku szkolnego, a dotyczy zbiórki pieniędzy, którą prowadziliśmy w szkole na pomoc dla Ukrainy. Zebrane pieniądze w kwocie 250 zł przekazaliśmy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej i otrzymaliśmy podziękowania za ten piękny gest. Cieszymy się, że macie wielkie i dobre serca. TAK TRZYMAĆ! DZIĘKUJEMY!!!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.