Zasady Rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

FOLDER dla kandydatów do II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie - szkoła podstawowa

FOLDER dla kandydatów do II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie - gimnazjum

Podanie o przyjęcie
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie
do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020


szkoła podstawowa wersja .doc
szkoła podstawowa wersja .pdf

gimnazjum wersja .doc
gimnazjum wersja .pdf

 

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na pkt. poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum


Zarządzenie LKO w sprawie sposobu harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Kryteria rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej:

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych za:

 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych
 • egzamin gimnazjalny
 • inne osiągnięcia

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • matematyka
 • 2 wybrane przedmioty

Kryteria rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: j. polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

KLASY PIERWSZE PONADGIMNAZJALNE

oznaczenie
KLASY PIERWSZE PONADGIMN.
Przedmioty punktowane
w rekrutacji
Nauczany język
w klasie
Rozszerzenia
w klasie
Patronat
Przedmioty
obowiązkowe
Przedmioty
do wyboru
A
POLITECHNICZNA
j. polski,
matematyka,
fizyka
j. angielski, historia, wos, chemia, biologia, geografia, informatyka
angielski
niemiecki
matematyka
fizyka
patronat Instytutu Fizyki UMCS
WAT i SGH (klasa akademicka)
B
MEDYCZNA
j. polski,
matematyka,
biologia
j. angielski, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka, chemia
angielski
francuski
biologia
chemia
patronat Instytutu Chemii UMCS
C
LINGWISTYCZNO-PRAWNA
j. polski
j. angielski
matematyka
historia, fizyka, chemia, biologia, WOS, informatyka, geografia
angielski
niemiecki
j.polski
historia
j. angielski
patronat Instytutu Filologii Polskiej UMCS
D
EKONOMICZNA
j. polski,
matematyka,
geografia
j. angielski, historia, biologia, fizyka, chemia, informatyka, WOS
angielski
niemiecki
matematyka
geografia
patronat WAT
 

KLASY PIERWSZE PONADGIMNAZJALNE

oznaczenie
KLASY PIERWSZE PONADPODST.
Przedmioty punktowane
w rekrutacji
Nauczany język
w klasie
Rozszerzenia
w klasie
Patronat
Przedmioty
obowiązkowe
Przedmioty
do wyboru
E
POLITECHNICZNA
j. polski,
matematyka,
fizyka
j. angielski, historia, wos, geografia, chemia, biologia, informatyka
angielski
niemiecki
matematyka
fizyka
Patronat Instytutu Fizyki UMCS, WAT,
i SGH (klasa akademicka)
F
MEDYCZNA
j. polski,
matematyka,
biologia
j. angielski, fizyka, chemia, geografia, informatyka, historia, WOS
angielski
francuski
biologia
chemia
patronat Instytutu Chemii UMCS
G
LINGWISTYCZNA
j. polski,
j. angielski,
matematyka
historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, WOS
angielski
niemiecki
j. polski
WOS
j. angielski
patronat Instytutu Filologii Polskiej UMCS
H
EKONOMICZNA
j. polski,
matematyka,
geografia
j. angielski, historia, chemia, biologia, fizyka, informatyka, WOS
angielski
niemiecki
matematyka
geografia
patronat SGGW w Warszawie (Akademia Przedsiębiorczości) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u


KALENDARIUM REKRUTACJI

Ważne terminy w rekrutacji:

1. Składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły w sekretariacie II LO w tzw. "koszulce":
od 8 kwietnia do 15 maja 2019 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego:
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych:
4 lipca 2019 r., godz. 10.00

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w II LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie zostały wcześniej złożone:
do 8 lipca 2019 r., godz. 14.00

5. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych :
12 lipca 2019 r., godz. 12.00

Do Wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych do szkoły proszeni są o złożenie:

1. Karty zdrowia oraz kserokopii aktu urodzenia.

2. Dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem).

3. Opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).

4. Innych dokumentów potwierdzających pierwszeństwo kandydata przy przyjęciu w przypadku posiadania jednakowej liczby punktów.

Szczegółowe informacje na stronie:www.kuratorium.lublin.pl

Wybierz klasę, w której poszerzysz swoje zainteresowania !!!