Zasady Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
proponuje w roku szkolnym 2022/2023 naukę
w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
 
 

 

KLASA

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

Nauczany język
w klasie

Rozszerzenia
w klasie

Przedmioty
obowiązkowe

Przedmiot
do wyboru

A

POLITECHNICZNA

j. polski,
matematyka,
fizyka

j. angielski, historia, WOS, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
fizyka

Patronat

patronat Instytutu Fizyki UMCS, WAT i SGH (klasa akademicka)

B

MEDYCZNA

j. polski,
matematyka,
biologia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, geografia, informatyka, chemia

angielski
francuski

biologia
chemia

Patronat

patronat Instytutu Chemii UMCS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

C

HUMANISTYCZNA

j. polski
historia
matematyka

historia, fizyka, chemia, biologia, WOS, informatyka, geografia

angielski
niemiecki

j.polski historia

 

Patronat

patronat Instytutu Filologii Polskiej

D

EKONOMICZNA

j. polski,
matematyka,
geografia

j. angielski, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, informatyka

angielski
niemiecki

matematyka
geografia

Patronat

patronat SGGW w Warszawie (Akademia Przedsiębiorczości) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz TOPR-u

E

LINGWISTYCZNA

j. polski,
matematyka,
j. angielski

j. angielski, WOS, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka

angielski
niemiecki

język polski język angielski

Patronat

patronat Instytutu Historii UMCS

F

PRAWNICZA

j. polski,
matematyka, WOS

j. angielski, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, historia 

angielski niemiecki

język polski WOS

Patronat

patronat Instytutu POLITOLOGII UMCS

G

PSYCHOLOGICZNA

j. polski
matematyka WOS

j. angielski, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, historia  

angielski
niemiecki

biologia
WOS

Patronat

patronat UMCS Lublin

ZASADY REKRUTACJI:

O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do szkoły decydują kryteria zawarte w:

  • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm);
  • Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) ;
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
  • Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023.
  • O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wybierz klasę, w której poszerzysz swoje zainteresowania !!!