II LO gościło nauczycieli z Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

Wizyta gości z Hiszpanii_15
Galeria

W dniach 25-29 października br. w II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie gościło trzech nauczycieli z Hiszpanii, którzy odwiedzili lubartowską szkołę w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus Job-shadowing. Jest to specjalny program przeznaczony dla nauczycieli, a jego najważniejszym celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej poprzez możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Program Erasmus+ to z pewnością szansa na poznanie sposobu pracy szkół w innych krajach. Nasi hiszpańscy goście to pochodzący z Palencii: Susanne - nauczycielka języka angielskiego, Maria Eugenia - nauczycielka biologii i Juan - psycholog-pedagog szkolny. Celem ich wizyty było zbadanie, jak nasza oraz inne placówki oświatowe w Polsce radzą sobie z różnymi przypadkami niedostosowania szkolnego uczniów, szczególnie wynikającego z dysleksji oraz przynależności do różnych grup społecznych. Nauczyciele z II LO i z Hiszpanii rozważali, w jaki sposób tacy uczniowie są diagnozowani, jakie formy pomocy są najskuteczniejsze oraz jak młodzież funkcjonuje w środowisku szkolnym - klasie i w codziennej rzeczywistości.

Podczas tygodniowej wizyty nasi goście codziennie uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, podczas których obserwowali, jak funkcjonuje na co dzień polska szkoła. Aby poszerzyć perspektywę badań, hiszpańscy nauczyciele spotkali się z Dyrekcją II LO oraz pedagogiem szkolnym - p. Agnieszką Budzyńską, z którą omawiali tematy związane z celami projektu. Nasi goście zostali również podjęci przez Burmistrza i Wiceburmistrza Lubartowa wraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za edukację i promocję regionu, co pozwoliło pedagogom z południa Europy lepiej poznać nasze miasto. Ważnym osobistym przeżyciem była z pewnością wizyta na Majdanku, co Hiszpanie potwierdzili w prywatnych rozmowach.

Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca w ramach projektu Ersmus+ była dla nauczycieli z obu krajów niesamowitym i cennym doświadczeniem, które niewątpliwie wzbogaciło naszą europejską więź i solidarność. Dzięki wspólnej tygodniowej pracy mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem pracy w szkole i wymienić poglądy na temat samego procesu uczenia, co pokazało nam też różne drogi radzenia sobie z problemami, jakie dotyczą naszych uczniów.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.