Uczniowie II LO wzięli udział w spotkaniu na temat energetyki jądrowej

Spotkanie z fizyką w II LO_7

Dnia 11 października 2021 r. uczniowie klas IIIG i IIIA, którzy realizują rozszerzenie z matematyki i fizyki, uczestniczyli w spotkaniu z panem Wiktorem Parolem, pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i współpracownikiem Fundacji Instytutu Zrównoważonej Energetyki. Pan Parol gościł w II LO na zaproszenie nauczyciela fizyki, pani Jolanty Prokopowicz, a młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wad i zalet energetyki jądrowej.

Pracownik naukowy PAN-u opowiedział licealistom o rozwoju energii jądrowej i przedstawił rzetelne informacje na temat możliwości wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. Problem ten budzi dużo kontrowersji w naszym społeczeństwie i jest przedmiotem wielu publicznych debat. Powodem niechęci do tego typu rozwiązań jest głównie brak dostatecznych informacji o tej formie energii, a także często pojawiające się w środkach masowego przekazu nieprawdziwe wiadomości. Podczas wykładu młodzież niewątpliwie poszerzyła swoją wiedzę z fizyki - dowiedziała się o rodzajach promieniowania jonizującego i jego zastosowaniu, poznała budowę i działanie elektrowni jądrowej oraz zrozumiała, jakie możliwości oferuje energetyka jądrowa na tle innych źródeł energii Nie zabrakło także rozmowy na temat bezpieczeństwa.
Ostatnia część spotkania poświęcona była dyskusji - uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące funkcjonowania elektrowni jądrowych otrzymując satysfakcjonujące i wyczerpujące odpowiedzi. Z pewnością spotkanie z panem Wiktorem Parolem uzmysłowiło wszystkim, że świat idzie coraz bardziej do przodu, a my rozwijamy się razem z nim i nie możemy stać ciągle w jednym miejscu. Postęp technologii zaskakuje nas z dnia na dzień, dlatego też powinniśmy korzystać z ciekawych rozwiązań i udoskonalać nowe pomysły, szczególnie jeśli mogą służyć one ochronie środowiska naturalnego.
 
Julia Czuchryta, klasa IIIG

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.