Zebrania z rodzicami

Dnia 12 września 2019 r. w II LO odbyły się spotkania Dyrekcji oraz wychowawców klas z rodzicami uczniów. Podczas ogólnego zebrania Pani Dyrektor Halina Zdunek powitała wszystkich zgromadzonych i omówiła najważniejsze kwestie związane z działalnością szkoły. Rodzice mieli też okazję wysłuchać prelekcji pani pedagog Agnieszki Budzyńskiej oraz pani psycholog Anny Kowalskiej, które zachęcały rodziców do współpracy.

Głos na zebraniu zabrała również pani Anna Najda, Przewodnicząca Rady Rodziców, która omówiła działania podjęte w ubiegłym roku przez rodziców w ramach ich współpracy z placówką. Po ogólnym zebraniu rodzice uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami poszczególnych klas, którzy omówili sprawy bieżące oraz przypomnieli postanowienia Statutu II LO, wymagania edukacyjne i regulaminy. spotkanie przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców oraz wybór Prezydium Rady Rodziców na nowy rok szkolny odbędzie się 17 września br.