Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019_7
Koniec roku szkolnego to ważny w szkolnym kalendarzu dzień, który jest dobrą okazją do podsumowań, podziękowań i wręczenia nagród. W tym roku dnia 19 czerwca o godzinie 10.00 społeczność II LO zakończyła rok szkolny 2018/2019.

W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli ważni goście: Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów pan Jakub Wróblewski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Najda i jej zastępca, pani Monika Potocka. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania narodowego hymnu i wprowadzenia sztandaru II LO. Następnie pani Dyrektor Halina Zdunek powitała zgromadzonych oraz złożyła wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły podziękowania za rok wytężonej pracy. W swoich przemowach zaproszeni goście życzyli uczniom udanego letniego wypoczynku, pełnych wspaniałych chwil i jednocześnie bezpiecznych wakacji oraz gratulowali sukcesów i wysokich osiągnięć.

            Dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy aż 34 osoby uzyskały świadectwa z wyróżnieniem, czyli tzw. biało-czerwonym paskiem, a na średnią ocen końcoworocznych 5,0 i wyżej zapracowało aż 13 uczniów, którzy zostali nagrodzeni przez organ prowadzący szkołę pieniężnym stypendium. Najwyższą średnią ocen rocznych 5,63 uzyskała uczennica klasy II a, Emilia Oniszczuk, której Rada Rodziców II LO za talent i pracowitość  przyznała oddzielną nagrodę pieniężną. Nagrody w postaci pieniężnych bonów przyznano także klasie II a, która w końcowej klasyfikacji zapracowała na najwyższą średnią ocen – 4,34 oraz trojgu uczniom, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej i uzyskali 100% frekwencji.

            II LO znane jest również z wielkiej aktywności uczniów, którzy wielokrotnie reprezentują naszą szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach czy turniejach na szczeblu nawet ogólnopolskim. Uhonorowani książkowymi nagrodami i dyplomami zostali uczniowie, którzy wykazali się aktywną pracą na rzecz szkoły i środowiska miejskiego - pracowali w Samorządzie Uczniowskim, grupie teatralnej Scena 44 i Szkolnym Klubie Krajoznawczo-Turystycznym "Azymut", byli również organizatorami wielu imprez w szkole i poza nią. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza „Anioły z II LO”, którzy pod opieką pani Justyny Świderskiej-Niedobit bardzo aktywnie uczestniczyli w organizacji VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu w Lubartowie.  Nie zabrakło też podziękowań i nagród dla uczniów wykazujących się zdolnościami sportowymi, którzy za swoje sukcesy również otrzymali nagrody.

            Uroczystość zakończyła muzyczna część artystyczna, podczas której szkolny zespół muzyczny wykonał kilka utworów zapowiadających wakacyjny klimat. Ostatnim krokiem do wakacji były pożegnania uczniów z wychowawcami i nauczycielami, z którymi spotkają się za ponad dwa miesiące w nowym roku szkolnym.

            Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom II LO życzymy pełnych słońca i niezapomnianych chwil wakacji, wspaniałych podróży i udanego wypoczynku! 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.