Projekt "Akademia Przedsiębiorczości"

Projekt
 
17 maja 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym zakończyliśmy realizację projektu Akademia Przedsiębiorczości we współpracy z SGGW w Warszawie. Jest to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. Uczniowie naszego liceum w trakcie roku szkolnego uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp. Program Akademii obejmuje wykłady tematyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia z kreowania kariery zawodowej oraz wykłady e-learningowych umieszczone na platformie Moodle WNE SGGW. Od 3 lat projekt Akademii Przedsiębiorczości w II LO realizowany dzięki zaangażowaniu nauczyciela przedsiębiorczości Elżbiety Mizio, która stale poszukuje coraz to nowych form doskonalenie procesu edukacyjnego. W roku szkolnym 2018/2019 do projektu przystąpiło 40 uczniów, którzy realizowali zagadnienia z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Brali udział w spotkaniach i warsztatach z przedstawicielami banków, ZUS, wykładowcami uczelni wyższych, studentami kół naukowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu w projekt i chęci wzmacniania swojej postawy przedsiębiorczej, uzyskali dyplomy ukończenia Akademii i drobne upominki. Są to: Michał Budzyński, Gabriela Gryzio, Milena Grzesiak, Martyna Kawałek, Anna Lipska, Zuzanna Tchórz, Ewelina Zgierska, Kamila Żelazna.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.