Uczniowie z II LO zwycięzcami IX Debaty Politologicznej

Uczniowie z II LO zwycięzcami IX Debaty Politologicznej _5
 

29 marca 2019 r. uczniowie klasy II G: Adrian Antoniak, Jakub Bobiarski, Łukasz Dybała i Maciej Zarzycki wzięli udział i zwyciężyli  w IX Debacie Politologicznej organizowanej przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Galeria


Debata Politologiczna została zainicjowana na Wydziale Politologii UMCS w 2011 roku w celu upowszechnienia debaty oksfordzkiej jako metody prowadzenia dyskusji, pogłębiania wiedzy, merytorycznej argumentacji wypowiedzi oraz otwartości na poglądy drugiej strony w zakresie problematyki społecznej współczesnego świata. Warto dodać, że udział uczniów naszej szkoły w tym akademickim wydarzeniu wiąże się z patronatem, jaki sprawuje Wydział Politologii UMCS nad uczniami klas prawniczych z II LO.

Sama forma debaty oksfordzkiej polega na uargumentowaniu danej tezy przez czteroosobową drużynę, w której każdy mówca ma określone zadanie. Pierwszy mówca nakreśla temat i przedstawia tezę, drugi podaje argumenty, trzeci odnosi się do wypowiedzi oponentów i podaje kontrargumenty, a czwarty podsumowuje stanowisko swojej grupy. O tym, czy drużyna będzie propozycją czy opozycją uczestnicy dowiadują się dopiero na 10 minut przed rozpoczęciem debaty w wyniku losowania.
W pojedynku półfinałowym nasza drużyna miała za zadnie udowodnić, że warto jest uczestniczyć w wyborach. Jednogłośnym werdyktem jury wskazało 3:0 dla nas. W pojedynku finałowym naszej drużynie przypadła rola opozycji i musieliśmy udowodnić, że skuteczna ochrona środowiska jest możliwa przede wszystkim na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, a nie tylko globalnym. Po burzliwej debacie i naradzie sędziowskiej, jury werdyktem 2:1 przyznało zwycięstwo naszej drużynie. Wręczenia nagród dokonał dr hab. Wojciech Ziętara, profesor nadzwyczajny UMCS i Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.
Udział w debacie przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat aktualnych problemów współczesnego świata, był okazją do rozwijania umiejętności prezentowania swoich poglądów na forum publicznym. Każdy z nas otrzymał informację zwrotną dotyczącą oceny naszych wystąpień. Uzyskaliśmy fachowe porady i wskazówki dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mogliśmy poczuć się jak uczestnicy prawdziwych debat telewizyjnych. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia nabyte w tej debacie będą procentować w przyszłości.

Jakub Bobiarski, klasa IIg

Opiekunem młodzieży jest nauczyciel historii, pani Barbara Kukier.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.