Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami_2
Dnia 11 września 2018 r. w II LO odbyły się spotkania Dyrekcji oraz wychowawców klas z rodzicami uczniów.
 
Podczas ogólnego zebrania Pani Dyrektor Halina Zdunek powitała wszystkich zgromadzonych i omówiła najważniejsze kwestie związane z działalnością szkoły. Rodzice mieli też okazję wysłuchać prelekcji doktora psychologii i psychoterapeuty, pana Ireneusza Siudema, który na podstawie swojej wieloletniej praktyki wygłosił profilaktyczną pogadankę o przyczynach i skutkach uzależnień młodzieży od dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Pan Siudem zwrócił również uwagę na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oraz uczulił na coraz większą podatność młodych ludzi na depresję i szkolne fobie. Zarówno pani Dyrektor, jak i psychoterapeuta podkreślali, że współpraca rodziców z wychowawcami i ze szkołą jest gwarantem skutecznej pomocy dziecku. Głos na zebraniu zabrała również pani Anna Najda, Przewodnicząca Rady Rodziców, która omówiła działania podjęte w ubiegłym roku przez rodziców w ramach ich współpracy z placówką. Po ogólnym zebraniu rodzice uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami poszczególnych klas, którzy omówili sprawy bieżące oraz przypomnieli postanowienia Statutu II LO, wymagania edukacyjne i regulaminy. Ostatnim punktem zebrań było spotkanie przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców oraz wybór Prezydium Rady Rodziców na nowy rok szkolny.