VII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

VII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy_2
W dniu 18.09.2018 uczniowie z klasy 1d przystąpili do VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanej przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Celem Olimpiady jest:

1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez

a) uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy,

b) doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, zuwzględnieniem zmienności i konkurencyjnościtego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,

c) propagowanie działań polegających na zapobieganiuwykluczeniu społecznemu i finansowemu (m.in. aktywne formy poszukiwania pracy, mobilność zawodowa)

d) pogłębianie wiedzy nt. europejskiego rynku pracy;

2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy opolskimi i europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach;

3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszerzanie ich wiedzy o zawodach, specjalnościach, poszukiwanych kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy;

4) popularyzowanie wśród młodzieży metod ADR (Alternative Dispute Resolution) czyli alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu), którymi można posłużyć się przy ugodowym rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik

W etapie szkolnym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać w ciągu godziny test on-line składający się z 50 pytań.

Opiekunem uczniów, którzy przystąpili do olimpiady, jest Elżbieta Mizio - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

:super: Teraz trzymamy kciuki za uczestników i czekamy na wyniki testów

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.