Matury w II LO… jesteśmy z Was dumni!

„Jesteśmy z nich dumni” – tymi słowami podsumowała wyniki egzaminu dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja pani dyrektor Halina Zdunek. „Mimo pandemii, trudów nauczania zdalnego, dali radę!”. Szkoła może poszczycić się zdawalnością na poziomie 93%, co na tle innych szkół w województwie sytuuje ją wysoko, gdyż wynik absolwentów, którzy zdali egzamin na Lubelszczyźnie to 77 % (w liceach 84%). Warto zwrócić uwagę, że wynik egzaminu może być znacznie wyższy, ponieważ za wyjątkiem jednej osoby pozostałe, którym nie powiodło się w maju mogą poprawić maturę w sierpniu.

Do egzaminów przystąpiło 178 absolwentów II LO. Na poziomie podstawowym najwyższy wynik (100%) uzyskały aż 33 osoby. Warto wyróżnić Zuzannę Sternik i Annę Zielińską, które z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym (język angielski, matematyka) osiągnęły najwyższy wynik. Na poziomie rozszerzonym 100% uzyskali uczniowie zdający język angielski – Marcin Charliński, Martyna Marzec, Zuzanna Żelazek, Weronika Ostrowska i Alicja Tomasiak. Inne bardzo wysokie wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym, na które warto zwrócić uwagę to: Patrycja Mazur – 98% z matematyki, Patrycja Maciak – 95% z języka polskiego, Jakub Kowalczyk – 93% z wiedzy o społeczeństwie.

Z większości zdawanych przedmiotów absolwenci II LO uzyskali średnie wyników dużo wyższe niż w powiecie, województwie i kraju np.

WOS poziom rozszerzony: II LO – 83%, powiat – 33%, województwo – 30%, kraj – 30%

j. polski poziom rozszerzony: II LO – 63%, powiat – 57%, województwo – 56%, kraj – 55%

Podobnie: biologia, j. angielski, geografia.

Wszystkim tegorocznym maturzystom gratulujemy sukcesów i życzymy najlepszych wyborów dalszych kierunków kształcenia.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.