Uroczyste zakończenie roku szkolnego w II LO

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022_9

24 czerwca br. o godzinie 9.00 społeczność II LO zakończyła rok szkolny 2021/2022. Tak ważny i wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień uświetnili swoją obecnością goście: Burmistrz Miasta Lubartów pan Krzysztof Paśnik oraz przedstawiciele Rady Rodziców: pani Urszula Skrzypiec i pan Robert Komorowski.

Ostatni dzień roku szkolnego to zawsze najlepsza okazja do podsumowań, podziękowań i nagród. Dyrektor II LO, pani Halina Zdunek złożyła wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły podziękowania za rok wytężonej pracy, która zaowocowała licznymi sukcesami II LO zarówno w powiecie i województwie, jak i w skali ogólnokrajowej. Zaproszeni goście zwracali uwagę na zaangażowanie licealistów w działalność pozalekcyjną oraz gratulowali im sukcesów i wysokich osiągnięć – a tych było dużo i jak co roku jest się czym chwalić.

Świadectwa z wyróżnieniem, czyli z tzw. biało-czerwonym paskiem, i nagrody od Rady Rodziców otrzymało 33 uczniów II LO, natomiast średnią ocen końcoworocznych 5,0 i wyżej uzyskało aż 20 uczniów, którzy zostali nagrodzeni za swoje sukcesy dodatkowym stypendium. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwóch uczniów II LO, którzy osiągnęli najwyższe w szkole wyniki w nauce oraz są finalistami i laureatami wielu olimpiad, konkursów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Są to:

Krzysztof Domiński z klasy II A, który uzyskał średnią ocen 5, 86 oraz ma 100 % frekwencji w ciągu całego roku szkolnego oraz Jakub Ścierzyński z klasy III G, który wypracował średnią ocen 5,85 i za swoje wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał specjalne nagrody od Burmistrza Miasta Lubartów oraz Rady Rodziców.

Warto przypomnieć, że aż czterech uczniów II LO – wspomniani Krzysztof Domiński i Jakub Ścierzyński oraz Bartosz Mierzwiński z klasy III G i Wiktor Jabłoński z klasy III i – zdobyło już indeksy na wyższe uczelnie za wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych.

Podczas szkolnej uroczystości docenieni zostali również uczniowie, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, natomiast dyplomy uznania za działalność na rzecz szkoły i lokalnego środowiska otrzymali ci, którzy pracowali w Samorządzie Uczniowskim, grupie teatralnej Scena 44, Szkolnym Kole PCK czy Kole Muzycznym oraz byli organizatorami wielu imprez w szkole i poza nią.

Uroczystość zakończyła się muzyczną częścią artystyczna, a ostatnim krokiem do wakacji były pożegnania uczniów z wychowawcami i nauczycielami, z którymi spotkają się za ponad dwa miesiące w nowym roku szkolnym.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom II LO życzymy

pełnych słońca wakacji, niezapomnianych podróży i udanego, bezpiecznego wypoczynku :)

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.