Przystanek Konstytucja w II LO

Galeria

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie miały w tym roku wyjątkowy charakter, gdyż odbyły się w formie gry dydaktycznej pod hasłem „Przystanek Konstytucja”.

Warto dodać, że rok 2022 rokiem został ustanowiony rokiem Romantyzmu Polskiego  oraz rokiem Józefa Wybickiego, dlatego upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostało rozszerzone o przypomnienie ważnych wydarzeń związanych z autorem naszego hymnu oraz historii jednej z najważniejszych epok w dziejach polskiej kultury – romantyzmu.

Impreza rozpoczęła się od krótkiego omówienia zasad i regulaminu gry. Każda drużyna (klasa) otrzymała królewski glejt - dokument wydawany przez panującego, który pozwolił na bezpieczne przejście przez wszystkie przystanki. Wędrując po Królestwie, uczniowie musieli stanąć do wielu konkurencji i rozwiązać w sposób twórczy przygotowane zadania. Na każdym przystanku czekali zarządcy - nauczyciele wraz z uczniami klasy III j, którzy wyznaczali polecenia. Tej niecodziennej lekcji historii towarzyszyła atmosfera twórczych poszukiwań, kreatywności, wzajemnej współpracy w grupie, a wymiernym efektem była wiedza i wspólna zabawa. Uczniowie mieli między innymi: zaznaczyć na mapie miejscowości związane z Konstytucją 3 Maja, Józefem Wybickim i Adamem Mickiewiczem, rozwiązać quiz wiedzy o życiu Józefa Wybickiego, wyszukać konkretne artykuły z Konstytucji 3 Maja, opracować hasło zachęcające posłów opozycji do głosowania za Konstytucją, rozpoznać tytuły pieśni patriotycznych, zaprezentować interpretację ballady „Romantyczność”, rozpoznać portrety uczestników obiadów czwartkowych, czy rozwiązać krzyżówkę dotyczącą Rzeczpospolitej II połowy XIX wieku. Po  przejściu dziesięciu przystanków i zebraniu punków klasy kończyły przygodę i oczekiwały na wyniki klasyfikacji.

Zwycięskie klasy otrzymały nagrodę niespodziankę, którą wręczyła Pani Dyrektor Halina Zdunek.  Najlepiej poradzili sobie z zadaniami uczniowie klas II a i III g, którzy zajęli ex aequo pierwsze miejsce, na drugim uplasowała się klasa I a, a na trzecim uczniowie I b.

Grę opracowali nauczyciele historii - pani Barbara Kukier i Adam Sabat, a przeprowadzili uczniowie klasy III j.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.