II LO w poszukiwaniu magii folkloru

Podsumowanie projektu w II LO_13

W czwartek 24.03.2022 w murach II LO w Lubartowie nastąpiło uroczyste zakończenie projektu "Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny", realizowanego we współpracy z fundacją Artos z Lublina. Projekt ten, który rozpoczął się wrześniu 2021, miał na celu ożywienie wiedzy i świadomości lokalnej kultury ludowej naszego regionu.

Grupa projektowa, złożona z 15 uczniów II LO, po licznych szkoleniach i warsztatach przystąpiła do realizacji inicjatyw, które sama zaplanowała, korzystając z dotacji funduszy norweskich.

Mimo niesprzyjających warunków pandemii, staraliśmy się realizować nasze cele i plany. W grudniu zrealizowaliśmy tzw. dzień ludowy w murach naszej szkoły, gdzie skupiliśmy się na przybliżeniu tradycji ludowych naszego regionu. Temat trudny, gdyż wiadomo, że młodzież raczej bardziej lgnie do nowinek technicznych i portali społecznościowych niż do ludowych rękodzieł, czy muzyki. Mimo to, udało się odtworzyć klimat magii tradycji ludowej poprzez obrazy, zdjęcia, konferencje i muzykę wykonywaną przez naszych uczniów.

W grudniu odbył się też konkurs, którego celem było dalsze rozpropagowanie tradycji ludowych. Wielu uczniów odpowiedziało na ten konkurs dzieląc się w swych pracach wspomnieniami rodzinnymi i rytuałami, które są związane z ludowością i które są wciąż obecne, szczególnie w kontekście świątecznym.

Oprócz tych akcji, w ramach projektu odbyły się lekcje promujące wiedzę na temat ludowości oraz powstała mini galeria przybliżająca sztukę i tradycje ludowe naszym uczniom. Uroczyste podsumowanie projektu, na którym byli obecni m. in. goście: Pan Wiceburmistrz Tadeusz Małyska i przewodnicząca fundacji Artos Pani Małgorzata Zmysłowska jeszcze raz pozwoliła szerszemu gronu uczniów przedstawić cele akcji, temat folkloru i sposobów jego promowania. Jesteśmy przekonani, że podobne inicjatywy są potrzebne, gdyż nie tylko uczą młodzież planowania, pracy z budżetem projektu ale też ratują od zapomnienia bezcenny dorobek naszej małej ojczyzny.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.