Zygmunt Krasiński z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Zygmunt Krasiński z Instytutem Filologii Polskiej UMCS_3

16 marca uczniowie klasy III i uczestniczyli w wykładzie „Nowe spojrzenie na Zygmunta Krasińskiego”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS".

 

Nasze liceum już od 2008 roku jest szkołą partnerską Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W ramach współpracy uczniowie szkół partnerskich cyklicznie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. Młodzież jest zapraszana na specjalnie przygotowane spektakle, koncerty, bierze udział w konkursach, spotyka się z zapraszanymi przez UMCS gośćmi – są to m.in. dziennikarze, aktorzy, artyści, pisarze, ludzie świata nauki.

 

Tym razem spotkanie zorganizowane przez Agnieszkę Opolską dla uczniów klasy III i odbywało się w formie zdalnej i dotyczyło nowego postrzegania biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego. Wykład poprowadził prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski z Katedry Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

 

Profesor Bagłajewski w oparciu o nową edycję utworów i zakończoną edycję listów Zygmunta Krasińskiego wskazywał, jakie problemy sprawia współczesna interpretacja „Nie-Boskiej komedii” i innych tekstów romantycznego wieszcza. Można postawić tezę, że nie uda się interpretować dzieła w izolacji od twórcy i jego biografii. Krasiński to poeta głęboko zanurzony w romantyzmie, w pewien sposób reprezentant konserwatyzmu romantycznego. Z drugiej strony, to twórca nieoczekiwanych i nieoczywistych zaskoczeń. Podejmujący ciekawe, ale także trudne problemy historiozofii, religii, mesjanizmu czy nawet antysemityzmu. W trakcie wykładu zostało uwypuklone to, co jest ponadczasowe w tekstach Krasińskiego, a także to, co można zrozumieć w kontekście epoki romantyzmu.

 

Udział w spotkaniu z pewnością przybliżył uczniom postać Zygmunta Krasińskiego i umożliwił pogłębienie wiedzy na temat problemów romantyzmu. Młodzi ludzie mogli zastanowić się, czym jest legenda wieszcza i jaką rolę odgrywa w świecie współczesnym.

 

Jaki obraz Krasińskiego wyłania się z kart jego dzieł? W czym przejawia się odmienność tego romantycznego wieszcza? Zachęcamy do lektury utworów i listów poety.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie - e-mail:rodoinspektor@interia.eu
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu edukacyjnego w II LO w Lubartowie na podstawie art. 6 ust. 1 c) (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) i art. 9 ust. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez II LO w Lubartowie zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.